« Zurück

Düsseldorf – Scharf wie Mostert

En Düsseldorp do ist et Bruch,
jädes Blach dat weeß et och.
Zor fönfden Johresziet jenannt,
on öwerall als Karneval bekannt.

Kostömeeht on Bont jeschmenkt,
dä Düsseldörper jähn sinn Altbier drenkt.
Wat angeres dat kütt ehm nichtens ins Jlas,
hau mech bloß af met dä Plörre us de Ziegenstadt.

Och bee Fortuna, spörst do dat kribbeln?
Wenn de Ultras em Chor dann fordere singen.
Jo wo ist hä denn nu dä jelovte Held,
dä ons allen de nähsde Rond bestellt.

De Rond ist nödich dat wöhds do schon wesse,
denn de Diva speelt salopp: zeemlech beschesse.
Von jroßer Erwahdong on Hoffnong genährt,
dem Tabellekeller sech dennoch unaufhaltsam genähert.

Dörch de selven usrede bitter jenervt,
hat man sech de Zoneijong dä Fäns langsam verscherzt.
„Nähsdes Speel ehr wehdet schon sehen,
dank hähderem Träning 3 Ponkte de stehen.“

Losse dat Jewäsch packd hähder an,
dann kloppe mer bald schon janz bowe an.
Doch och em Vörstand on dem AR,
ist man von Eenichkeet noch sechtlech entfähnt.

Kleenkreech on Jrawekamp lodere hell op,
op dem Röcke onsrer Fortuna dracht ehr se us.
Jeläht und befeuert von Bild on Express,
sperrt deese Tünnes doch endlech mol wech.

Nor Scholder an Scholder kann et jeschiehe,
dat mer Fortuna zoröck an dä Spetz bald sehe.
„Doch ejal wo se spielen, dat werdet ihr seh’n…
Fortuna Düsseldorf wird niemals untergehen!“

Ee Dach em Johr losse mer dat alles verjesse,
ons jemeensam am Block 42 treffe.
Stoße mer an bee Alt on Jesang,
met Bengale on Fahne fest in dä Hand.

ud16_kopie